ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ

          ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ  จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  คุณสมบัติทั่วไป

         ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

            (1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์/การสื่อสารมวลชน/การสื่อสาร/สารสนเทศศาสตร์/นวัตกรรมการสื่อสาร/ศิลปศาสตร์/ภาษาศาสตร์/หรือสาขาที่มีชื่ออย่างอื่นแต่มีลักษณะเดียวกัน

           (2)  มีผลเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

           (3)  มีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน หรือผลสอบภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบเท่า

           (4)  เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านเนื้อหาหรือความสามารถในการสร้างไอเดียใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่องาน

           (5)  มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการออกแบบงานกราฟิก 2 มิติ สำหรับสื่อออนไลน์/สื่อใหม่ (Illustrator & Online Media Design)

            (6)  มีความรู้ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์

            (7)  มีความถนัดด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (Adobe) Photoshop และ Illustrator และมีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office ตลอดจนมีทักษะในการถ่ายภาพนิ่ง และการใช้อุปกรณ์

            (8)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีทักษะใกนารประสานงาน มีใจกว้างและอดทนต่อสภาวะปัญหาสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

            (9)  หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน Creative หรือ Graphic designer จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

            (10)  ผู้สมัครจะต้องยื่นแฟ้มสะสมผลงานด้านการออกแบบสื่อประกอบการสมัครด้วย

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

            3.1  มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญาปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

            3.2  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

            3.3  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

            3.4  เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.  ภาระงาน

          (1)  จัดทำสื่อออนไลน์ด้านการบริการวิชาการเชื่อมโยง SDG Impact Ranking และ UI Green metric

           (2)  จัดทำการบริการวิชาการผ่านสื่อให้กับสำนักวิชาที่มีความสนใจ

            (3)  ประชาสัมพันธ์สื่อด้านการบริการวิชาการกับช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น TV Online Cable TV และสื่ออื่น ๆ    

            (4)  งานสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ/โครงการรับใช้สังคม

            (5)  งานขับเคลื่อน Impact ranking โดยจัดทำข้อมูล  SDG

            (6)  งานข่าว ประชาสัมพันธ์โครงการ

            (7)  งานประชุมศูนย์บริการวิชาการ งานประชุม อบรม สัมมนา งานคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ที่มีผลต่อองค์กร

            (8)  ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5.  อัตราเงินเดือน   วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

           ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย

6.  เงื่อนไขการจ้าง     จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้

      (1)  จัดทำสัญญาจ้างสัญญาแรก 3 ปี และมีเงื่อนไขดังนี้

            (1.1) ต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน หรือหากมีความจำเป็นต้องทดลองปฏิบัติงานต่อ ให้ทดลองปฏิบัติงานต่อไม่เกิน 6 เดือน รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานกำหนดให้ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  และเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฝึกอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

            (1.2) ก่อนครบสัญญาจ้างสัญญาแรก ให้มีการการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจ้างตามหลักเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

                     (1.2.1)  มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีเฉลี่ย 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน

                     (1.2.2)  มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน จำนวน 1 เล่ม และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับดี และได้นำผลงานดังกล่าวไปใช้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

     (2)  จัดทำสัญญาจ้างที่ 2  หากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาแรกแล้วให้จัดทำสัญญาจ้างที่ 2 มีระยะเวลาการจ้างจนถึงเกษียณอายุ โดยเรียกพนักงานนี้ว่า “พนักงานสัญญาประจำ”  โดยให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ 3 ปี ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจ้าง ให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย

7.  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

            ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

8.  เอกสารและหลักฐานการสมัคร 

            8.1  ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปตามแบบของมหาวิทยาลัย    โดยขอรับได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคาร D) ชั้น 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทร. 075-673704    หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร    หรือสามารถ Download  ใบสมัครได้ที่  https://hro.wu.ac.th/forms

             8.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี  จำนวน 2 รูป

            8.3  สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ

            8.4  สำเนาผลสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ

            8.5  หนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน  จำนวน 1 ฉบับ

            8.6  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

            8.7  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1  ฉบับ

            8.8  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 1  ฉบับ

            8.9  ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  จำนวน 1  ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 8 เท่านั้น   

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้  และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ   ในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

9.  การสมัคร

        ผู้สนใจสมัครให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคาร D)  ชั้น 9  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ 075-673704    หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)   และชำระค่าธรรมเนียมค่าการสมัครในอัตราฉบับละ 200 บาท

10.  การคัดเลือก

            มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้

            10.1 ขั้นตอนที่ 1  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่า      มีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่

           10.2 ขั้นตอนที่ 2  มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสม  ในการเข้าสู่ตำแหน่ง  ดังนี้

                   ก.  สอบความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง

                           (1) วิชาคอมพิวเตอร์  : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office

                            (2) วิชาภาษาไทย  : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ

                          เกณฑ์การตัดสินผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปจะต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวม    ทุกวิชาทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

                   ข.  สอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ทั้งนี้อาจกำหนดให้มีการทดสอบหรือวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้)

11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และการประกาศผลการคัดเลือก

           (1)  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป ตามจำนวนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร  โดยจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกำหนดการสอบ  และผลการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์และประกาศของมหาวิทยาลัย

           (2)  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือเชิญผู้สมัครมาสอบคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม

12.  เงื่อนไขอื่น ๆ

        12.1  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น

        12.2  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี  “สำรอง” ไว้  มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ  และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

        12.3  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม

        12.4  การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

       12.5  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยจะต้องตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา  และจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ของรัฐหรือที่รัฐรับรองโดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองและส่งใบรับรองแพทย์ตามกำหนดระยะเวลาดังนี้

                  (1)  การตรวจสุขภาพสำหรับโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง โรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  การตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจทางจิตวิทยา พ.ศ.2562  ยกเว้นข้อ 6 (6) ให้ส่งใบรับรองแพทย์ให้มหาวิทยาลัยภายในกำหนดระยะเวลาตามหนังสือที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

                 (2)  การตรวจประเมินโรคทางจิตเวช ให้ส่งใบรับรองแพทย์ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

 
จำนวนคนดู: 105