ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับทีมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จัดประชุมสรุปโครงการฯ ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ วิลล่า คานิ รีสอร์ท ท่าศาลา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคจากโครงการฯ ทั้ง 5 จังหวัด รวมถึงการหารือร่วมกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหาแนวทางร่วมกัน และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ได้มีการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการกำหนดแนวทางการบริหารการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่จำเป็น รวมถึงจัดเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกมิติ (Mitigation, Adaptation and Resilience) ของมหาวิทยาลัย
          ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 13 (Climate Action) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

จำนวนคนดู: 14