ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมวิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศ จัดทำเว็บไซต์ ถ่ายภาพ คลิปวิดีโอ กิจกรรมภายในวัด

          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 และวันที่ 28 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด อาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์    และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่วัดวังตะวันตก ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อความโปร่งใสของวัด กิจกรรมวิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศ จัดทำเว็บไซต์ ถ่ายภาพ คลิปวิดีโอ กิจกรรมภายในวัด และกิจกรรมตักบาตรทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เพื่อให้วัดมีระบบสารสนเทศที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลของวัดได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โดยการ  บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 3 รายวิชาคือ 1) DCM63-353 การออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อการบริการสารสนเทศ  2) DCM63-233 ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ 3) DCM63-238 การผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ พัฒนาไปสู่การวิจัยการจัดทำระบบสารสนเทศด้านความโปร่งใสของวัดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและเป็นไปตามความต้องการใช้ประโยชน์ของคณะกรรมการวัด คณะกรรมการมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืนด้วย
          ซึ่งการดำเนินงานโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความโปร่งใสของวัด ในสอดครั้งนี้ คล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

จำนวนคนดู: 21