ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตบริเวณฝายมีชีวิต พื้นที่ตำบลนาไม้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ฝายมีชีวิต พื้นที่ตำบลนาไม้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดเก็บข้อมูลตัวอย่างสิ่งมีชีวิตสัตว์น้ำชนิดต่างๆ และความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณฝายมีชีวิต อาทิเช่น หอย ปลา และกุ้ง เป็นต้น เพื่อตรวจวัดผลกระทบการสร้างฝายอนุรักษ์น้ำต่อระบบนิเวศน้ำ และเสริมระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาวิเคราะห์ใช้เป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางสำหรับการติดตามผล การจัดกิจกรรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ และการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการ และการอนุรักษ์น้ำ  มีการสร้างชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็ง มีการจัดการน้ำ การจัดการชลประทาน  ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน้ำจืด อีกทั้งประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านการจัดการน้ำภายในชุมชนอย่างยั่งยืน 
          ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์น้ำภายใต้โครงการฝายมีชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน  ประจำปี 2567 ซึ่งมีอาจารย์สุธีระ ทองขาว เป็นหัวหน้าโครงการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 6 (Clean Water and sanitation) การจัดการน้ำและสุขาภิบาล ข้อที่ 14  (Life Below Water) การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

จำนวนคนดู: 6