ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน และศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่เพื่อแนะนำโครงการและสอบถามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านตะเคียนดำ อ.ท่าศาลา ภายใต้โครงการการยกระดับวิสาหกิจชุมชน

          วันที่ 30 เมษายน 2567 โครงการการยกระดับวิสาหกิจชุมชน นำโดย อาจารย์ ดร. นิษฐิดา สุดใหม่ นักศึกษาสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน และศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่เพื่อแนะนำโครงการและสอบถามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านตะเคียนดำ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่า วิสาหกิจชุมชนฯ มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ปลาเส้นแดดเดียวที่ทำมาจากปลาโคบ และมีความต้องการพัฒนาปลาเส้นเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทาน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลไปออกแบบการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนบ้านตะเคียนดำตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน ต่อไป

          โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน สตาร์ทอัพชุมชนท้องถิ่น ให้มีความรู้ด้านการใช้แนวคิดนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ 2) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน สตาร์ทอัพชุมชนท้องถิ่น ให้มีความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด และ 3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียน นำมาถ่ายทอดและเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง ซึ่งสอดคล้องแนวทางของการพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อ1 ขจัดความยากจน หัวข้อย่อย 1.4.1 สนับสนุนความช่วยเหลือแก่ชุมชนท้องถิ่น สำหรับเริ่มต้นธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านการศึกษาหรือแหล่งข้อมูลของมหาวิทยาลัย ข้อ 2 หัวข้อย่อย 2.5.1 การเข้าถึงความรู้ ทักษะ หรือ เทคโนโลยีด้านความมั่นคงทางอาหาร และ ข้อ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม หัวข้อย่อย 4.3.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา

จำนวนคนดู: 15