ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ 

 ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

         เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  โดยคณบดี อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์   นำอาจารย์และนักศึกษาในสำนักวิชาร่วมให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ในกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยภายในงาน มีการให้บริการ ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น มีการคัดกรองเบาหวาน และให้คำปรึกษาเรื่องยา และด้านสุขภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเที่ยวตลาดน้ำเมืองลิกอร์และผู้ที่มาออกกำลังกาย ณ สนามหน้าเมืองเป็นอย่างมาก
          สำหรับกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาด้านสุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ศูนย์บริการวิชาการ โดยจัดกิจกรรมหมุนเวียนกันไป เพื่อบริการให้แก่ประชาชนอย่างหลากหลายด้าน ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสำนักวิชา รวมทั้งฝึกนักศึกษาและเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสำนักวิชาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทางหนึ่งด้วย

จำนวนคนดู: 11