ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช “ระยะที่ 2 ภาคีผู้สูงวัยเตรียมจัด pre workshop ชูศักยภาพผู้สูงวัยเมืองคอน” ภายใต้โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (WU-Social Engagement)

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซี่งเป็น 1 ใน 21 โครงการโครงการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายภาคีผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งประเทศ ร่วมประชุมเตรียมเนื้อหาการจัดการการอบรม (pre workshop) พัฒนาศักยภาพทีมนำการดำเนินงานผู้สูงอายุ Module 2 ระบบข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อพัฒนางานผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในการประชุมครั้งนี้ ได้เตรียมการแบ่งโซนการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้บูรณาการข้อมูลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ 4 ฐานเป็นฐานสำคัญ ได้แก่ ฐานท้องถิ่นบูรณาการ ฐานวิถีชีวิตชุมชน ฐานคลังปัญญาและการรู้เครือข่าย และฐานเครือข่ายสุขภาพ พร้อมรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุในระยะที่1และจัดทำข้อมูลออนไลน์แบบบูรณาการผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น (application) ที่เชื่อมโยงข้อมูลต่อกันแบบ 4.0 เอื้ออำนวยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าศาลา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลท่าศาลา อาสาสมัครหมู่บ้าน ตำบลท่าศาลา ทีมสื่อใต้บน ผู้นำชุมชน และประชาชนอำเภอท่าศาลา ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด

จำนวนคนดู: 41