ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการ วลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” ทะเลสุข คนก็สุข ณ หาดบ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ได้รับการตอบรับด้วยดีจาก ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าศาลา

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินโครงการบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อการสอดรับวิสัยทัศน์เป็นหลักในถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชนภาควิชาการ ภาครัฐ ผ่านโครงการ วลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” (Thasala model :Smart and smile city) ทะเลสุขคนก็สุข ณ หาดบ้านในถุ้ง ครั้งที่ 2/2562 หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

          โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเป็นประธานเปิดกิจกรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ กล่าวว่า กิจกรรมทะเลสุข คนก็สุขภายใต้โครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ”ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งของอำเภอท่าศาลาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความตระหนักต่อ บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาชน เยาวชนตลอดจนผู้ประกอบการ ในการช่วยกันดูแล รักษาสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล ให้สะอาด น่าอยู่ น่าเที่ยวโดยเน้นความยั่งยืน และการดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้รับความร่วมมือในการร่วมจัดจากหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าศาลา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการประมาณ 200 คน จากทุกภาคส่วน  ร่วมกันทำความสะอาดชายหาด นิทรรศการพิษภัยจากขยะ การคัดแยกขยะ 

จำนวนคนดู: 34