ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เกษตรกรเชิงรุกบุกแลปหมอพืช ม.วลัยลักษณ์

          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ นักวิชาการศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนเกษตรกรบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 12 คน ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 2 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 เพื่อศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการเบื้องต้น เรื่อง “การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาในระดับห้องปฏิบัติการ” สร้างความเข้าใจในการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา NST-009 ในเชิงลึก เป็นแนวทางขยายผลในห้องปฏิบัติการนวัตกรรมชีวินทรีย์ของชุมชนบ้านแสงวิมาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ต่อไป

          ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณ คณาจารย์ และนักวิชาการ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และขอขอบคุณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการศึกษาดูงานของชุมชนบ้านแสงวิมาน

จำนวนคนดู: 37