ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ จัด เตรียมข้อมูลสำหรับขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้ามังคุดเขาคีรีวง

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดย ศูนย์บริการวิชาการ นำทีมอาจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่บ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดเขาคีรีวง พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรอำเภอลานสกา สถานนีวิจัยต้นน้ำคีรีวงฯ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้าร่วมประชุมหารือ และลงพื้นที่ปลูก เพื่อค้นหาความเป็นเอกลักษณ์ของมังคุดเขาคีรีวง ซึ่งไม่เหมือนมังคุดจากที่อื่นๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ามังคุดเขาคีรีวง  เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตมังคุด และเป็นการสร้างการรับรองสินค้ามังคุดให้แตกต่างจากมังคุดจากที่อื่นๆ

          มังคุดเขาคีรีวง มีคุณลักษณะที่แตกต่างกับมังคุดพื้นที่อื่นคือ ผลมีขนาดใหญ่  ผิวมัน เมื่อผลอ่อนมีนวลแป้ง หูและขั้วเขียวสด เปลือกหนา ก้นรี มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน ปลูกอยู่ในพื้นทีสูงกว่าระดับน้ำทะเล 250 -900 เมตรขึ้นไป โดยการปลูกจะเป็นลักษณะสวนสมรม ปลูกรวมกับพืชชนิดอื่น หรือ ปลูกร่วมกับไม้ป่าอื่นๆ ได้แก่ หมาก สะตอ ลูกประ เป็นต้น ปลูกโดยใช้เมล็ดใช้เวลา 8 – 10 ปี ถึงจะให้ผลผลิต โดยจะมีพื้นที่ปลูกในเขตอำเภอลานกา   ตำบลกำโลน ใน หมู่ที่ 2 ,3,4,5,7,8,9,10,12  ตำบลท่าดี หมู่ที่ 3,6,7  และ ตำบลเขาแก้ว หมู่ที่ 2 และ 5  โดยพื้นที่ต้องมีลักษณะ ความชื้นสูง และมีร่มเงาของต้นไม้ รวมถึงแดดจัด ฝนตกน้อย จึงจะได้ผลดี  ซึ่งลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศดังกล่าว จะได้ลักษณะผลลักษณะดังกล่าวซึ่งแตกต่างจากที่อื่น ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยว ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม ซึ่งฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝนซึ่งตกในแต่ละปี

          สำหรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) ไทยขณะนี้มี 116 สินค้า ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร (Agricultural Based Products) และสินค้าหัตถกรรมที่ผู้ผลิตในชุมชนได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและลักษณะพิเศษที่เป็นผลมาจากปัจจัยธรรมชาติสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของแหล่งผลิตผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ที่สั่งสมกันมาจนมีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานทั่วไป การใช้ชื่อแหล่งภูมิศาสตร์กับสินค้านี้เปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของชุมชนที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า ดังนั้น การสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ กระบวนการผลิต และแหล่งที่มาของสินค้าชุมชนเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง และมังคุดเขาคีรีวงกำลังอยู่ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนต่อไป

จำนวนคนดู: 65