ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา สร้างเกราะป้องกัน เบาหวาน ความดันฯ

          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กำไล สมรักษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ และอาจารย์จารุภา เลขทิพย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ได้จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพต้นแบบเพื่อออกแบบระบบบริการและจัดทำชุดความรู้ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ณ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

          โครงการพัฒนารูปแบบความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ภายใต้การดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ประจำปี 2563 มุ่งเน้นแก้ปัญหาด้านสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง มุ่งเป้าหมายให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ต่อสุขภาพ และเกิดชุดความรู้รูปแบบความร่วมมือระหว่างกลุ่มเสี่ยงและครอบครัว ทีมสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสุขภาพในการจัดการโรคที่นำไปสู่การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเหมาะสมและยั่งยืน มีระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563การดำเนินงานที่ผ่านมา จัดประชุมทีมทำความเข้าใจโครงการ เพื่อทำความเข้าใจโครงการกำหนดบทบาท ตามโครงสร้าง เชื่อมโยงกระบวนการทำงานที่มีการบูรณาการระหว่างผู้ป่วยและครอบครัว ชุมชน หน่วยบริการสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพที่ผู้เกี่ยวข้องและได้สำรวจและเก็บข้อมูลเชิงลึกของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง พบว่า รูปแบบระบบบริการและจัดทำชุดความรู้ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงที่เหมาะสมกับชุมชน คือ การส่งเสริมพัฒนาครัวเรือนต้นแบบ และอสม. สู่การขยายผลในระดับชุมชน

          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กำไล สมรักษ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการและคณะ ได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อกำหนดทีมและบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและประเมินปัญหา อุปสรรค กลวิธี เทคนิคการแก้ปัญหา และสร้างสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งนี้ ได้เชิญ ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ และอาจารย์จารุภา เลขทิพย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) ในฐานะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านชุดความรู้การออกกำลังกายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง มีเข้าผู้รับบริการเข้าร่วม ทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 15 คน กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง จำนวน 5 ราย สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้  

          1) พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อประเมินองค์ความรู้และบทบาทหน้าที่ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีการออกกำลังในกิจกรรมการทำงาน ต่อเนื่องนานแต่ไม่ได้ออกแรงมากถึงขนาดจะสามารถช่วยป้องกันโรคได้ และยังใช้ท่าที่ซ้ำเดิม ส่วนอสม.มีบทบาทหน้าที่มีที่ชัดเจน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน เป็นเครือข่ายสำคัญ ที่เชื่อมต่อครัวเรือนตนเอง และครัวเรือนในความรับผิดชอบประมาณ
          2) วิทยากรได้ให้ชุดความรู้การออกกำลังเกี่ยวกับวิธีการออกกำลัง (ท่ากายบริหารกล้ามเนื้อ และวิธีการออกแรง จะต้องออกแรงให้เกิดการทนทานของหัวใจ ซึ่งต้องทำต่อเนื่อง (ครั้งละ 30 นาที) และเป็นประจำ (จำนวน 3 ครั้ง/สัปดาห์) และสูตรอาหาร (ลดหวาน ลดเค็ม) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
          3) แนวทางการขยายผลและนำชุดองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยขยายผลผ่านกลไกของอสม. และกลุ่มเสี่ยง จะนำไปช่วยแบ่งปันข้อมูล ตามที่ตนเองรับผิดชอบและสามารถเป็นแกนนำขยายต่อได้ ซึ่งจะสามารถขยายผลกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 60 ครัวเรือน ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ จะนำข้อมูลเพื่อสรุปแนวทางและดำเนินการโปรแกรมบริการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และติดตามเฝ้าระวังและจัดการกับผลกระทบเป็นระยะและต่อเนื่อง สู่ยกระดับสู่ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ในขั้นตอนการดำเนินงานขั้นต่อไป

จำนวนคนดู: 53