ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติหลักสูตรการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุแก่แกนนำสุขภาพชุมชน
          ระหว่างวันที่ 13 – 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติแก่แกนนำสุขภาพในผู้ป่วยเพื่อการดูแลและการติดตามผล ณ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา   “โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา”ภายใต้การดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ประจำปี 2563 มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงมีความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ดี ตลอดจนผู้ดูแล ครอบครัว ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลญาติ คนใกล้ชิด หรือแนะนำผู้อื่นให้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายพัฒนาเป็นระบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในอนาคต ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โดยการดำเนินการที่ผ่านมา สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ได้จัดทำ “หลักสูตรการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ” (หลักสูตร 20 ชั่วโมง) ด้วยกระบวนการออกแบบหลักสูตรฯ อย่างมีส่วนร่วมและเกิดความร่วมมือร่วมกับ รพ.สต.และแกนนำสุขภาพในชุมชนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ประเมินคัดกรองปัญหาทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวฯ ประชุมสรุปปัญหาฯ และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ออกแบบโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวฯ ตลอดจนลงพื้นที่ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวแก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงเพื่อทดสอบและประเมินการใช้หลักสูตรฯ โดยหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐาน (จำนวน 6 ชั่วโมง) ขณะนี้อยู่ในช่วงที่ 2 การฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยเพื่อการดูแลและการติดตามผล (จำนวน 12 ชั่วโมง) กิจกรรมประกอบด้วย การลงเยี่ยมบ้านและประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น การให้การฟื้นฟูตามวิธีการที่ได้ฝึกอบรม (โดยมีอาจารย์กายภาพบำบัดเป็นพี่เลี้ยง) และสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย
          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ได้จัด “กิจกรรมลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติแก่แกนนำสุขภาพในผู้ป่วยเพื่อการดูแลและการติดตามผล” ภายใต้หลักสูตรการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (20 ชั่วโมง) ให้แก่ แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา และเจ้าหน้าที่โครงการนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบองค์รวม รวมทั้งสิ้น 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะทางกายภาพบำบัดเพื่อดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผลจากการดำเนินการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงกลุ่มเป้าหมาย มีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น และแกนนำสุขภาพมีศักยภาพ/ขีดความสามารถเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมี ทั้งนี้ ในการดำเนินงานขั้นต่อไป คณะทำงานโครงการ มีการกำหนดแผนการดำเนินการเตรียมลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติกรณีผู้ป่วยสูงอายุในชุมชนอีก 6 ชั่วโมง และสรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มอบวุฒิบัตรรับรองการผ่านอบรม 2 ชั่วโมง
จำนวนคนดู: 55