ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม Roadshow แนะนำงานบริการวิชาการ : วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นำทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการวิชาการ เข้าพบปะพูดคุย ประชุมหารือแนวทางการทำงานบริการวิชาการร่วมกันระหว่างวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยสัตวแพทยฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยฯ ศ.คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร และคณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม และให้การต้อนรับ
          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ได้นำเสนอข้อมูลการให้บริการงานด้านต่างๆ ของศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยงานบริการวิชาการ และงานวิชาการรับใช้สังคม, ข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินงาน ร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนหารือแนวทางการจัดทำโครงการบริการวิชาการร่วมกัน โดยผลจากการร่วมประชุม และหารือในครั้งนี้สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้
          1.คณาจารย์จากวิทยาลัยสัตวแพทยฯ มีความรู้ ความสามารถ ที่ตอบโจทย์งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี โดยศูนย์บริการยินดีเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้วิทยาลัยสัตวแพทยฯ ด้านต่างๆ ดังนี้
     – งานจัดฝึกอบรมสัมมนา (สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ)
     – งานที่ปรึกษา (อำนวยความสะดวกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา)
     – งานเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ (สนับสนุนการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสัตวแพทยฯ และการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อ)
     – งานบริการวิชาการรับใช้สังคม (สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ, สนับสนุนข้อมูล,ภาคีเครือข่าย)
          2.ศูนย์บริการวิชาการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการพัฒนาโจทย์วิจัย, งานบริการวิชาการในการจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อยื่นเสนอของบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ
           ทั้งนี้ จากการนำเสนอข้อมูลการให้บริการด้านต่างๆ ศูนย์บริการวิชาการ การร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนหารือแนวทางการจัดทำโครงการบริการวิชาการร่วมกันในครั้งนี้ ทำให้คณาจารย์จากวิทยาลัยสัตวแพทยฯ เข้าใจงานบริการวิชาการที่มีศูนย์บริการวิชาการเป็นหน่วยงานสนับสนุน ตลอดจนทราบช่องทางการจัดทำโครงการบริการวิชาการร่วมกันมากยิ่งขึ้น โดยจะร่วมกันพัฒนาผลงานด้านบริการวิชาการร่วมกันในลำดับต่อไป
จำนวนคนดู: 21