ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่ เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายไฟซอล ยีโกบ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และครู เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมบ้านพักรับรอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้แนวทางและทิศทางนโยบายมหาวิทยาลัยที่พร้อมร่วมมือเป็นหุ้นส่วนพัฒนาโรงเรียน ด้วยการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือความต้องการด้านการศึกษา นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้รายงานแนวคิดและแผนงานด้านการศึกษาเพื่อยกระดับชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและพัฒนาโรงเรียนในฐานะหัวใจของชุมชน โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในรูปแบบโครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) มีการบูรณาการคณาจารย์หลายสำนักวิชา มุ่งเน้นการพัฒนายกระดับและการเรียน การสอน พัฒนาหลักสูตรที่มีความโดดเด่น หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาด้วยการอำนวยความสะดวกบริการในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย “การพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality education)” เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ต่อไปอนาคต
จำนวนคนดู: 23