ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ประกาศผลการประกวดโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (YSC 2021) รอบผลงานโครงงาน ระดับภูมิภาค ภาคใต้
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้) จัดการประกวดโครงการการประกวด โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (The Twenty-Third Young Scientist Competition: YSC 2021) รอบผลงานโครงงาน ระดับภูมิภาค ภาคใต้ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 โดยผู้พัฒนาโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน และรับทุนสนับสนุน จำนวน 41 โครงงาน จากโรงเรียนทั่วภาคใต้
          โครงงานที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยผ่านการนำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดโครงงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 41 โครงงาน  จาก 8 สาขา คือ
          1. สาขาคอมพิวเตอร์                           จำนวน 3 โครงงาน
          2. สาขาวิศวกรรมศาสตร์                      จำนวน 4 โครงงาน
          3. สาขาวัสดุศาสตร์                            จำนวน 3 โครงงาน
          4. สาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์     จำนวน 4 โครงงาน
          5. สาขาคณิตศาสตร์                           จำนวน 5 โครงงาน
          6. สาขาเคมี                                     จำนวน 6 โครงงาน
          7. สาขาชีววิทยา                                จำนวน 8 โครงงาน
          8. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม               จำนวน 8 โครงงาน
 
          โดยโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบผลงานโครงงาน ระดับภูมิภาค ภาคใต้ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (YSC 2021) จำนวน 21 รางวัล ดังนี้
          รางวัลรอบผลงานโครงงานที่ได้รับการสนับสนุนมีดังต่อไปนี้
  • รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค: ได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 10 โครงงาน
  • รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภูมิภาค: ได้รับทุนสนับสนุน 7,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 11 โครงงาน
          สำหรับโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (The Twenty-Third Young Scientist Competition: YSC 2021) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษา และผลงานเยาวชนของประเทศไทย 
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้)  ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนผู้เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2021 ในปีนี้ที่ได้รับรางวัล และเป็นกำลังใจในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติต่อไป
จำนวนคนดู: 270