ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี (2561 – 2563) จำนวน 1 อัตรา เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2564

(อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 15,000 บาท/เดือน)

ผู้ผ่านการคัดเลือก

  • นางสาว ณัฐกานต์ กัญชนะกาญจน์

รายชื่อสำรอง

  • นางสาวมนตรา ชำนาญกิจ
  • นางสาวสุภาพร จันทรชิต
  • นายชาญณรงค์ แปะก๋งเส้ง
  • นายณรงฤทธิ์ แก่นทอง
  • นายเธียร ทีนะกุล
  • ว่าที่ ร.ต.คณิต คงศรีพุฒ
  • นายเมธาวิน สุจารีย์
  • นางสาวณัฐณิชา เลกากาญจน์
  • นางสาวธิตินันท์ เรืองกัณท์

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ จะเรียกตัวในกรณีที่ตำบลใดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดูแล   มีผู้สละสิทธิ์ อาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม และรายชื่อสำรองไม่ได้เรียงตามคะแนนผลการคัดเลือก

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือก  ยื่นเอกสารสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานใน วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัย ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการเซ็นต์สัญญา และสัญญาจ้าง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ https://cas.wu.ac.th/u2tambon/ 

ติดต่อสอบถาม 075-673521 นางสาวนวลพิศ มีเดชา

จำนวนคนดู: 61