ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลบ้านใหม่ ตำบลแหลม

ผู้ผ่านการคัดเลือกตำบลบ้านใหม่ 

นางสาวกรรริการ์ มั่นยืน

ผู้ผ่านการคัดเลือกตำบลแหลม

นายฤทธิไกร แนมใส

 

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถยื่นเอกสารสัญญาจ้างหรือจัดส่งสัญญาจ้างเอกสารประกอบสัญญาจ้าง

มาที่ คุณนวลพิศ มีเดชา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัย ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

(หากจัดส่งจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น) รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการเซ็นต์สัญญา และสัญญาจ้าง

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ https://cas.wu.ac.th/u2tambon/download/

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 สิงหาคม 2565
(อัตราค่าจ้าง : ประชาชนทั่วไปจ้างเหมาจ่าย เดือนละ 9,000 บาท/เดือนบัณฑิตจบใหม่จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 15,000 บาท/เดือน)
ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม E-mail : usi.onetambon@mail.wu.ac.th หรือ 075-673521 วันและเวลาทำการ
 
 
จำนวนคนดู: 124