ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SDG ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ทั้งแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ยกระดับการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนที่ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกิจกรรมการบริการชุมชนและหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดอันดับโลกตามรูปแบบวิธีการของ THE Impact Ranking
          การบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG “The World University Impact Ranking 2023 (Workshop)” มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง SDG และแนวทางการเข้าสู่การจัดอันดับโลกของ THE Impact Ranking  ซึ่งมีเป้าหมายบุคคลเข้าร่วมทั้งที่เป็น ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการ คณบดี คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เครดิตภาพ: งานสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

จำนวนคนดู: 33