ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการกิจกรรมหน่วยพัฒนาครู ม.วลัยลักษณ์

  ศูนย์บริการวิชากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โดยสร้างหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูที่มีความทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 มีกรอบแนวคิดพื้นฐานที่คำนึงถึงมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานการดำเนินงาน โดยหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย

  1. รหัสหลักสูตร 624012014 ชื่อหลักสูตร การจัดจำแนกสัตว์ทะเล 
  2. รหัสหลักสูตร 629111021 ชื่อหลักสูตร การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่ Thailand 4.0
  3. รหัสหลักสูตร 624011022 ชื่อหลักสูตร การพัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ หัวข้อสมบัติของแสง
  4. รหัสหลักสูตร 629181169 ชื่อหลักสูตร จิตวิทยาสำหรับครูเพื่อนักเรียนในยุค Generation Z
  5. รหัสหลักสูตร 629051001 ชื่อหลักสูตร การพัฒนาเทคนิคการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  6. รหัสหลักสูตร 624011021 ชื่อหลักสูตร การพัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ หัวข้อเซลล์ไฟฟ้าจากผัก-ผลไม้ในท้องถิ่น

               บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมตามลิงค์ที่กำหนดให้ ทั้งนี้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนวลพิศ มีเดชา โทรศัพท์ 075-673521, 095 046 6414  Email : walailakpatanakru@gmail.com และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://cas.wu.ac.th/

จำนวนคนดู: 208