SDG

โครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

บริการวิชาการ

บริการวิชาการผ่านสื่อ

5S Green Cas

Green Cas

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SOCIETAL IMPACT

Previous slide
Next slide

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน “ระดับดีเด่น” จากสำนักงานปลัด กระทรวง อว. และได้รับรางวัลเกียรติคุณ อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่

อ่านเพิ่มเติม »
ศูนย์บริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย PRELIMINARY RESEARCH ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์บริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย PRELIMINARY RESEARCH ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวบริการวิชาการ

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ภาคใต้ โครงการ YSC 2024 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ภาคใต้ โครงการ YSC 2024 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม »
หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา

หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

จำนวนคนดู: 8,805