SDG

โครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

บริการวิชาการ

บริการวิชาการผ่านสื่อ

5S Green Cas

Green Cas

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SOCIETAL IMPACT

Previous
Next

ข่าวบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

อ่านเพิ่มเติม »
มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนคนเก่ง โครงการYSC ผู้คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนคนเก่ง โครงการYSC ผู้คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

จำนวนคนดู: 8,803