SDG

โครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

บริการวิชาการ

บริการวิชาการผ่านสื่อ

5S Green Cas

Green Cas

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SOCIETAL IMPACT

Previous slide
Next slide

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิยม คงเมฆ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม »
ขอแสดงความเสียใจ และ ร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว นางวนิดา บุญนาคค้า อดีตผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความเสียใจ และ ร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว นางวนิดา บุญนาคค้า อดีตผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) 

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าววิชาการรับใช้สังคม

Picture1_0

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ลงพื้นที่เก็บภาพมุมสูงบริเวณรายรอบฝายมีชีวิต พื้นที่ตำบลนาไม้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม »
02

โครงการการต่อยอดกิจกรรมธนาคารปูม้าเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและยกระดับรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม »
S__44441624

ม.วลัยลักษณ์ ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแหลม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

จำนวนคนดู: 8,830