SDG

โครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

บริการวิชาการ

บริการวิชาการผ่านสื่อ

5S Green Cas

Green Cas

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SOCIETAL IMPACT

Previous slide
Next slide

ข่าวประชาสัมพันธ์

อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่ โดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

อ่านเพิ่มเติม »

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดกระบี่ สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดี กับ คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม »
โครงการ YSC
ข่าวบริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนผู้ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022)

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวบริการวิชาการ

Slide1

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนผู้ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024)

อ่านเพิ่มเติม »
เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ภาคใต้ โครงการ YSC 2024 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ภาคใต้ โครงการ YSC 2024 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าววิชาการรับใช้สังคม

01_0

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ และคณะ ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ จาก สำนักงาน กปร. ในปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม »
73116_0

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ชุมชนบ้านช่องฟืน และ การท่องเที่ยวชมดาว ลานยอ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

จำนวนคนดู: 8,806