SDG

โครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

บริการวิชาการ

บริการวิชาการผ่านสื่อ

5S Green Cas

Green Cas

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SOCIETAL IMPACT

Previous slide
Next slide
โครงการ YSC
ข่าวบริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้องๆ นักเรียน ม.2 – ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ YSC 2022 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าววิชาการรับใช้สังคม

791509_0_0

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขับเคลื่อนโครงการคืนสีสันให้ท่าศาลา เมืองแห่งการท่องเที่ยว เรียนรู้ และสร้างสรรค์ Creative Thasala District อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับผู้นำชุมชนและเทศบาลตำบลท่าศาลา

อ่านเพิ่มเติม »
790869_0_0

คณะทำงานจากสำนักวิชาการจัดการ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมกับชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา ในการเตรียมข้อมูลและความพร้อมในการขับเคลื่อนคืนสีสันให้ท่าศาลา เมืองแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ Creative Thasala District อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม »
1700116495649_0

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน ร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมที่เครือข่ายได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก สป.อว. ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

จำนวนคนดู: 8,806