ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายกฤษฎา ศรีสว่าง

โครงการการต่อยอดกิจกรรมธนาคารปูม้าเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและยกระดับรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการการต่อยอดกิจกรรมธนาคารป […]

โครงการการต่อยอดกิจกรรมธนาคารปูม้าเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและยกระดับรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแหลม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ม.วลัยลักษณ์ ประชุมคณะทำงานเพื

ม.วลัยลักษณ์ ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแหลม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช Read More »

การนำหลักสูตร High Scope ไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ภายใต้โครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 4

การนำหลักสูตร High Scope ไปใช้

การนำหลักสูตร High Scope ไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ภายใต้โครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 4 Read More »

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิยม คงเมฆ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลั

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิยม คงเมฆ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของวัด ณ วัดวังตะวันตก  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนัก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของวัด ณ วัดวังตะวันตก  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์จัดบริการวิชาการ กิจกรรมคลินิกฎหมายเคลื่อนที่ พร้อมร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “รักจัง นาบอน” ครั้งที่ 3 ณ ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักสูตรนิติศาสตร์จัดบริการวิช

หลักสูตรนิติศาสตร์จัดบริการวิชาการ กิจกรรมคลินิกฎหมายเคลื่อนที่ พร้อมร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “รักจัง นาบอน” ครั้งที่ 3 ณ ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน ร่วมประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) ครั้งที่ 1/2567

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ต

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน ร่วมประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) ครั้งที่ 1/2567 Read More »

สำนักวิชานิติศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกกฎหมาย สู่ชุมชน ปีที่ 2

สำนักวิชานิติศาสตร์และศูนย์บริ

สำนักวิชานิติศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกกฎหมาย สู่ชุมชน ปีที่ 2 Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชานิติศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ร่วมการขับเคลื่อนโครงการคลินิกกฎหมาย ปี่ที่ 2 (Social Engagement)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนัก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชานิติศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ร่วมการขับเคลื่อนโครงการคลินิกกฎหมาย ปี่ที่ 2 (Social Engagement) Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดย ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ อาจารย์สุธีระ ทองขาว สำนักวิชาพหุภาษาฯ และศูนย์บริการวิชาการ จัดเวทีระดมข้อมูลร่วมกับชุมชนตำบลคลองน้อย ขับเคลื่อนการจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลแบบมีส่วนร่วม สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG 14.5.5

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดย ผศ.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดย ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ อาจารย์สุธีระ ทองขาว สำนักวิชาพหุภาษาฯ และศูนย์บริการวิชาการ จัดเวทีระดมข้อมูลร่วมกับชุมชนตำบลคลองน้อย ขับเคลื่อนการจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลแบบมีส่วนร่วม สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG 14.5.5 Read More »