ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มกราคม 2024

Walailak Research & Innovation การพัฒนาระบบการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

/*! elementor – v3.18.0 […]

Walailak Research & Innovation การพัฒนาระบบการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา Read More »

รับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ รัฐร่วมเอกชน (ทุนวิจัยภายนอก) ฟรี

/*! elementor – v3.18.0

รับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ รัฐร่วมเอกชน (ทุนวิจัยภายนอก) ฟรี Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ ร่วมกับคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ จัดฐานการเรียนรู้การแปรรูปผักกิมจิ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ วิสาหกิจชุมชนสวนบุญประสิทธิ์ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีฯ

/*! elementor – v3.18.0

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ ร่วมกับคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ จัดฐานการเรียนรู้การแปรรูปผักกิมจิ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ วิสาหกิจชุมชนสวนบุญประสิทธิ์ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีฯ Read More »

วิทยาลัยนานาชาติและศูนย์บริการวิชาการร่วมสำรวจความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ Tha Sala – The Global Neighbour (ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน) ปีที่ 2

/*! elementor – v3.18.0

วิทยาลัยนานาชาติและศูนย์บริการวิชาการร่วมสำรวจความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ Tha Sala – The Global Neighbour (ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน) ปีที่ 2 Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแหลม เพื่อสำรวจข้อมูลปริมาณ องค์ประกอบขยะ ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อน UI GreenMetric 2024

/*! elementor – v3.18.0

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแหลม เพื่อสำรวจข้อมูลปริมาณ องค์ประกอบขยะ ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อน UI GreenMetric 2024 Read More »

อบรมฟรี “พิชิตข้อสอบ CEFR B2” พัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

/*! elementor – v3.18.0

อบรมฟรี “พิชิตข้อสอบ CEFR B2” พัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

/*! elementor – v3.18.0

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 Read More »

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป สาขาวิชาศึกษาทั่วไป ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอกให้กับชุมชน (ผังโรงเรือน อาคาร) ในโครงการย่อยที่ 2 โครงการการออกแบบผังโรงเรือน กระบวนการและเอกสารในการเตรียมขอเครื่องหมายรับรอง อย.และ ฮาลาล ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงชายฝั่ง (Social Engagement) ประจำปี 2567

/*! elementor – v3.18.0

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป สาขาวิชาศึกษาทั่วไป ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอกให้กับชุมชน (ผังโรงเรือน อาคาร) ในโครงการย่อยที่ 2 โครงการการออกแบบผังโรงเรือน กระบวนการและเอกสารในการเตรียมขอเครื่องหมายรับรอง อย.และ ฮาลาล ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงชายฝั่ง (Social Engagement) ประจำปี 2567 Read More »

สำนักวิชาการจัดการ ลงพื้นที่ในชุมชนประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช ในโครงการย่อยที่ 2 โครงการการออกแบบผังโรงเรือน กระบวนการและเอกสารในการเตรียมขอเครื่องหมายรับรอง อย.และ ฮาลาล ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงชายฝั่ง (Social Engagement) ประจำปี 2567

/*! elementor – v3.18.0

สำนักวิชาการจัดการ ลงพื้นที่ในชุมชนประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช ในโครงการย่อยที่ 2 โครงการการออกแบบผังโรงเรือน กระบวนการและเอกสารในการเตรียมขอเครื่องหมายรับรอง อย.และ ฮาลาล ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงชายฝั่ง (Social Engagement) ประจำปี 2567 Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา ดำเนินการเติมน้ำมันรถ Mobile Generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่การสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้า ในงานถนนคนเดิน Thasala Walking Street

/*! elementor – v3.18.0

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา ดำเนินการเติมน้ำมันรถ Mobile Generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่การสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้า ในงานถนนคนเดิน Thasala Walking Street Read More »