ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ธันวาคม 2023

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เข้าร่วมการอบรม “โครงการบริหารจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs” ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

/*! elementor – v3.18.0 […]

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เข้าร่วมการอบรม “โครงการบริหารจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs” ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในบทบาทเครือข่ายบริหารจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา (คบข.) ณ ห้องประชุมทิดเมือง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

/*! elementor – v3.18.0

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในบทบาทเครือข่ายบริหารจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา (คบข.) ณ ห้องประชุมทิดเมือง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาโครงงาน เพื่อเตรียมควาพร้อมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานให้แก่น้องๆ โครงการ YSC 2024

/*! elementor – v3.18.0

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาโครงงาน เพื่อเตรียมควาพร้อมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานให้แก่น้องๆ โครงการ YSC 2024 Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในบทบาทเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) ครั้งที่ 3/2566

/*! elementor – v3.18.0

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในบทบาทเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) ครั้งที่ 3/2566 Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะความรู้ เตรียมควาพร้อมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานให้แก่น้องๆ โครงการ YSC 2024

/*! elementor – v3.18.0

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะความรู้ เตรียมควาพร้อมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานให้แก่น้องๆ โครงการ YSC 2024 Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate social responsibility: CSR) ภายใต้ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30” The 30th Marine Ecology Course

/*! elementor – v3.18.0

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate social responsibility: CSR) ภายใต้ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30” The 30th Marine Ecology Course Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมเตรียมการดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคมร่วมกับโรงเรียนชุมชนใหม่

/*! elementor – v3.18.0

ศูนย์บริการวิชาการ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมเตรียมการดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคมร่วมกับโรงเรียนชุมชนใหม่ Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ทสจ.พัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5/2566

/*! elementor – v3.18.0

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ทสจ.พัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5/2566 Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ทสจ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ 5/2566

/*! elementor – v3.18.0

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ทสจ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ 5/2566 Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 ภาคบรรยาย รูปแบบออนไลน์

/*! elementor – v3.18.0

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 ภาคบรรยาย รูปแบบออนไลน์ Read More »