ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พฤศจิกายน 2023

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอุทยานพฤกษศาสตร์ บูรณาการงานวิชาการและรวบรวมองค์ความรู้ชาติพันธุ์มานิ เพื่อนำมาจัดแสดงและถ่ายทอดเรื่องราวผ่านพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ สนองโครงการพระราชดำริ อพ.สธ. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาวัฒนธรรมแก่สังคมอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอุทยา […]

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอุทยานพฤกษศาสตร์ บูรณาการงานวิชาการและรวบรวมองค์ความรู้ชาติพันธุ์มานิ เพื่อนำมาจัดแสดงและถ่ายทอดเรื่องราวผ่านพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ สนองโครงการพระราชดำริ อพ.สธ. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาวัฒนธรรมแก่สังคมอย่างยั่งยืน Read More »

ศูนย์บริการวิชาการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย โครงการ การพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมการแปรรูปปลา บ้านท้องโกงกาง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย โครง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย โครงการ การพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมการแปรรูปปลา บ้านท้องโกงกาง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ และคณะ ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ จาก สำนักงาน กปร. ในปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศราวุ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ และคณะ ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ จาก สำนักงาน กปร. ในปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ชุมชนบ้านช่องฟืน และ การท่องเที่ยวชมดาว ลานยอ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ชุมชนบ้านช่องฟืน และ การท่องเที่ยวชมดาว ลานยอ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 3 – 10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 3 – 10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต Read More »

ขอแสดงความยินดีกับงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านบริการวิชาการ ได้รับ 6 คะแนน สำหรับปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับงานบริการวิช

ขอแสดงความยินดีกับงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านบริการวิชาการ ได้รับ 6 คะแนน สำหรับปีการศึกษา 2565 Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอท่าศาลา ให้บริการเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรชุมชนสาธิตครบวงจร ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอท่าศาลา ให้บริการเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรชุมชนสาธิตครบวงจร ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับโครงการวิจัยยกระดับการประมงสู่มาตรฐานสากล ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล “โครงการวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ลำดับที่ 2” ครบรอบ 20 ปี สวก.

ขอแสดงความยินดีกับโครงการวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับโครงการวิจัยยกระดับการประมงสู่มาตรฐานสากล ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล “โครงการวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ลำดับที่ 2” ครบรอบ 20 ปี สวก. Read More »