Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์                                   อ่านข่าวทั้งหมด

U2T for BCG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »
U2T for BCG

ประกาศรับสมัครงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม จาก สออ.ประเทศไทย ปี 2565 (ASAIHL THAILAND OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD 2022)

อ่านเพิ่มเติม »

E-FORM CAS

ข่าวบริการวิชาการ                                   อ่านข่าวทั้งหมด

LINE_ALBUM_แอน_๒๓๐๑๑๖_1

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการต่อในปี 2566

อ่านเพิ่มเติม »
collage

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะความรู้ และกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาโครงงาน เพื่อเตรียมควาพร้อมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานให้แก่น้องๆ โครงการ YSC 2023

อ่านเพิ่มเติม »

SOCIETAL IMPACT

Previous
Next
Previous
Next

ข่าววิชาการรับใช้สังคม                              อ่านข่าวทั้งหมด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

The Center for Academic Services,Walailak University

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala district , Nakhon si thammarat 80160 Thailand

จำนวนคนดู: 18,458